You are here
Home > Khóa học > Chia sẻ khóa học Lập trình PHP Mysql theo kiến trúc MVC Full

Chia sẻ khóa học Lập trình PHP Mysql theo kiến trúc MVC Full

khoa hoc php mysql mvc

Xin chào các bạn. Ở bài viết này mình xin được chia sẻ tới bạn bộ tài liệu bằng Videos lập trình ngôn ngữ PHP cụ thể là PHP Mysql theo mô hình MVC phổ biến hiện nay. Bộ tài liệu này không phải của mình, Mình thấy được các bạn khác chia sẻ nên mình tải về up nên cho bạn tiện tải thôi. Mình không chịu trách nhiệm về nội dung trong videos cũng như là không chịu trách nhiệm vấn đề bản quyền của Videos. Mình cũng chia sẻ cho bạn nào cần thôi chứ tài liệu học Videos lập trình PHP này không phải của mình nhé.

khoa hoc php mysql mvc
khoa hoc php mysql mvc

Download Videos Lập trình PHP Mysql

Tải Khóa học Lập trình PHP Mysql theo kiến trúc MVC Full Link Fshare

Dưới đây là nội dung các chương học này mình xin được liệt kê cho bạn tiện thể biết được cái nhìn tổng quan nhé.

 • Phần 1 – Cài đặt công cụ lập trình
  1. Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC
  2. Cài đặt code editor cho khóa học
  3. Cài đặt plugin MVC cho Code editor
 • Phần 2 – Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC ban đầu
  1. 004 – Cài đặt server và chạy file PHP đầu tiên-Feduvn
  2. 005 – Cài đặt kiến trúc MVC-Feduvn
 • Phần 3 – Ứng dụng MVC đầu tiên
  1. 006 – Lý thuyết về kiến trúc MVC-Feduvn
  2. 007 – Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên-Feduvn
  3. 008 – Cách truyền dữ liệu từ Controller vào trong view thế nào-Feduvn
 • Phần 4 – Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối
  1. 009 – Lý thuyết về Mysql-Feduvn
  2. 010 – Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào-Feduvn
  3. 011 – Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu-Feduvn
 • Phần 5 – Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql
  1. 012 – Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử-Feduvn
  2. 013 – Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC-Feduvn
  3. 014 – Controller nhận dữ liệu từ view thế nào-Feduvn
  4. 015 – Xử lý tầng dữ liệu-Feduvn
  5. 016 – Tóm tắt kiến thức-Feduvn
 • Phần 6 – Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng
  1. 017 – Lý thuyết về mảng-Feduvn
  2. 018 – Kĩ thuật tạo và duyệt mảng-Feduvn
 • Phần 7 – Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP – Mysql
  1. 019 – Khởi tạo controller showData-Feduvn
  2. 020 – Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View-Feduvn
  3. 021 – Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu-Feduvn
  4. 022 – Xóa dữ liệu trong mysql-Feduvn
  5. 023 – Sử dụng hàm require-Feduvn
  6. 024 – Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC-Feduvn
  7. 025 – Nhận dữ liệu từ controller thế nào-Feduvn
  8. 026 – Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu-Feduvn
 • Phần 8 – Học PHP Mysql qua bài số 2 – Quản lý nhân sự
  1. 027 – Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự-Feduvn
  2. 028 – Phân tích cơ sở dữ liệu-Feduvn
 • Phần 9 – Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4
  1. 029 – Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình-Feduvn
  2. 030 – Thiết kế nhanh phần frontend-Feduvn
 • Phần 10 – Lập trình chức năng thêm dữ liệu
  1. 031 – Chuyển phần frontend vào view-Feduvn
  2. 032 – Tạo View thêm dữ liệu-Feduvn
  3. 033 – Dùng controller lấy dữ liệu từ view-Feduvn
  4. 034 – Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php-Feduvn
  5. 035 – Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend-Feduvn
 • Phần 11 – Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu
  1. 036 – Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller-Feduvn
  2. 037 – Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql-Feduvn
  3. 038 – Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên-Feduvn
  4. 039 – Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL-Feduvn
  5. 040 – ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql-Feduvn
  6. 041 – Nhận dữ liệu trong view-Feduvn
  7. 042 – Viết hàm controller sử lý việc sửa ảnh và upload ảnh-Feduvn
  8. 043 – Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự-Feduvn
  9. 044 – Xóa dữ liệu bằng id-Feduvn
 • Phần 12 – Viết Jquery cho Frontend load dữ liệu mà không cần load lại trang
  1. 045 – Giới thiệu jquery ajax-Feduvn
  2. 046 -Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web-Feduvn
  3. 047 – Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện-Feduvn
  4. 048 – Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang-Feduvn
  5. 049 – Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự-Feduvn
 • Phần 13 – Kiểu dữ liệu hiện đại Json
  1. 050 – Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại-Feduvn
  2. 051 – Cài đặt project và môi trường code-Feduvn
  3. 052 – Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng-Feduvn
 • Phần 14 – Hiểu bản chất của Json thông qua làm một web hoàn chỉnh
  1. 053 – Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ-Feduvn
  2. 054 – Đưa dữ liệu json vào mysql-Feduvn
  3. 055 – Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json-Feduvn
  4. 056 – Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào-Feduvn
  5. 057 – Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json-Feduvn
  6. 058 – Thao tác thêm dữ liệu json thế nào-Feduvn
  7. 059 – Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json-Feduvn
  8. 060 – Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào-Feduvn
  9. 061 – Các thao tác xử lý xử dữ liệu json-Feduvn
 • Phần 15 – Đưa Json vào lập trình Backend
  1. 062 – Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend-Feduvn
  2. 063 – Phân tích dữ liệu theo hướng json-Feduvn
 • Phần 16 – Chức năng thêm mới slide ảnh dùng Json
  1. 064 – Setup project-Feduvn
  2. 065 – Tạo view thêm mới dữ liệu-Feduvn
  3. 066 – Thêm dữ liệu bằng model và controller-Feduvn
  4. 067 – Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide-Feduvn
 • Phần 17 – Hoàn thiện Backend cho phần slide CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG
  1. 068 – Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt-Feduvn
  2. 069 – Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide-Feduvn
  3. 070 – Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller-Feduvn
  4. 071 – Xử lý logic cho phần upload hàng loạt-Feduvn
  5. 072 – Hoàn thiện backend cho phần slide-Feduvn
 • Phần 18 – Hoàn thiện Frontend cho phần slide
  1. 073 – Setup phần dữ liệu và phần frontend-Feduvn
  2. 074 – Hoàn thiện kết nối frontend và backend-Feduvn
 • Phần 19 -Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao
  1. 075 – Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao-Feduvn
 • Phần 20 – Tính năng gửi mail bằng server của gmail
  1. 076 – Lập trình phần gửi mail-Feduvn
  2. 077 – Cài đặt gửi mail bằng server của gmail-Feduvn
  3. 078 – Hoàn thiện tính năng gửi mail qua server của gmail (không dính spam)-Feduvn
 • Phần 21 – Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
  1. 079 – Thiết kế backend cho phần đặt bàn của nhà hàng-Feduvn
  2. 080 – Lưu dữ liệu cho thông tin đặt bàn-Feduvn
  3. 081 – Tạo view cho phần nhập thông tin đặt bàn-Feduvn
  4. 082 – Thêm dữ liệu và xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng-Feduvn
  5. 083 – Xử lý phần gửi mail khi có khách đặt bàn-Feduvn
  6. 084 – Đưa dữ liệu lên server và chạy thật-Feduvn
 • Phần 22 – Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
  1. 085 – Giới thiệu kiến thức cần học trong phần backend tin tức-Feduvn
  2. 086 – Xử lý view phần danh mục-Feduvn
  3. 087 – Chức năng thêm danh mục-Feduvn
  4. 088 – View sửa và xóa danh mục-Feduvn
  5. 089 – Load danh sách danh mục tin-Feduvn
  6. 090 – Sửa dữ liệu bằng phương pháp cổ điển-Feduvn
  7. 091 – Hoàn thiện chức năng cho danh mục tin bằng phương pháp PHP-Feduvn
 • Phần 23 – Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App
  1. 092 – Làm Backend theo kiểu single page wepapp sử dụng jquery-Feduvn
  2. 093 – Dùng jquery gửi dữ liệu về PHP-Feduvn
  3. 094 – Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng jquery-Feduvn
  4. 095 – Xóa dữ liệu bằng jquery-Feduvn
  5. 096 – Phương pháp giao tiếp dữ liệu giữa jquery và php-Feduvn
  6. 097 – Hoàn thiện single page webapp đầu tiên với jquery-Feduvn
  7. 098 – Sử dụng Jquery thao túng nội dung của website theo chức năng-Feduvn
  8. 099 – Sử dụng Jquery thao tác với Backend-Feduvn
  9. 100 – Hoàn thiện chức năng thêm sửa xóa bằng jquery-Feduvn
 • Phần 24 – Giới thiệu backend cho kiểu website tin tức
  1. 101 – Giới thiệu phần backend dành cho website tin tức-Feduvn
  2. 102 – Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql-Feduvn
 • Phần 25 – Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
  1. 103 – Tạo form thêm mới tin tức-Feduvn
  2. 104 – Tích hợp ckeditor và ckfinder vào giao diện-Feduvn
  3. 105 – Load danh mục từ bảng danh mục-Feduvn
  4. 106 – Thêm mới tin-Feduvn
  5. 107 – Thêm và sửa cơ sở dữ liệu thế nào-Feduvn
 • Phần 26 – Danh sách tin
  1. 108 – Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4-Feduvn
  2. 109 – Load danh sách tin-Feduvn
  3. 110 – Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin-Feduvn
 • Phần 27 – Sửa và xóa tin
  1. 111 – Viết model cho chức năng sửa tin-Feduvn
  2. 112 – Load dữ liệu vào view sửa tin-Feduvn
  3. 113 – Cách sử dụng query builder lấy dữ liệu trong php mà không cần viết câu lệnh mysql-Feduvn
  4. 114 – Hoàn thiện chức năng sửa tin-Feduvn
  5. 115 – Xóa tin-Feduvn
 • Phần 28 – Tóm tắt kiến thức và gợi ý bài tập
  1. 116 – Đóng gói backend-Feduvn
  2. 117 – Tổng kết phần backend cho tin tức-Feduvn
  3. 118 – Bài tập thực hành củng cố kiến thức-Feduvn
 • Phần 29 – Ghép Frontend và Backend
  1. 119 – Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra-Feduvn
  2. 120 – Phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS-Feduvn
 • Phần 30 – Logic của phân trang
  1. 121 – Phân trang thế nào-Feduvn
  2. 122 – Viết hàm load dữ liệu theo trang-Feduvn
  3. 123 – Phương pháp xử lý tham số truyền qua url-Feduvn
  4. 124 – Viết hàm next và previous-Feduvn
 • Phần 31 – Trang tin chi tiết và danh mục tin
  1. 125 – Đổ dữ liệu ra trang tin chi tiết-Feduvn
  2. 126 – Tạo dữ liệu cho khối danh mục-Feduvn
  3. 127 – Sử dụng lại code để làm trang danh mục-Feduvn
 • Phần 32 – Tự tạo các khối nhúng
  1. 128 – Viết các khối chức năng cho web-Feduvn
  2. 129 – Vẽ giao diện khối nhúng-Feduvn
  3. 130 – Hoàn thiện khối nhúng tin liên quan -Feduvn
 • Phần 33 – Chức năng đăng nhập đăng ký cho phần backend
  1. 131 – Giới thiệu chức năng đăng nhập và làm quen với session-Feduvn
  2. 132 – Bốn hàm cơ bản trong thao tác với session-Feduvn
  3. 133 – Hoàn thiện chức năng đăng nhập-Feduvn
 • Phần 34 – Trang thực đơn nhà hàng
  1. 134 – Hướng dẫn xử lý backend cho phần thực đơn-Feduvn
 • Phần 35 – Quản lý dữ liệu tĩnh bằng json
  1. 135 – Tổ chức dữ liệu cho phần header dưới dạng json-Feduvn
  2. 136 – Thêm mới dữ liệu header bằng json-Feduvn
  3. 137 – Tạo view sửa json header-Feduvn
  4. 138 – Xử lý dữ liệu json-Feduvn
  5. 139 – Mã hóa json và lưu và mysql-Feduvn
  6. 140 – Hoàn thiện chức năng quản lý dữ liệu Header-Feduvn
 • Phần 36 – Hoàn thiện menu và footer
  1. 141 – Backend cho phần menu của header-Feduvn
  2. 142 – Hoàn thiện footer-Feduvn
 • Phần 37 – Giới thiệu phần xử lý ảnh với PHP
  1. 001 – Giới thiệu phương pháp crop, resize ảnh bằng php-Feduvn
  2. 002 – Cài đặt cơ bản để bắt đầu code-Feduvn
 • Phần 38 – Upload ảnh sử dụng phím tắt
  1. 003 – Upload file cách 1-Feduvn
  2. 004 – Upload ảnh cách 2 sử dụng phím tắt-Feduvn
 • Phần 39 – Cách Crop, Resize và đặt logo vào ảnh với PHP
  1. 005 – Resize ảnh để giảm dung lượng bằng PHP-Feduvn
  2. 006 – Cách xử lý ảnh 2 bước resize xong rồi crop ảnh-Feduvn
  3. 007 – Đặt logo vào các ảnh đã upload-Feduvn
 • Phần 40 – Giới thiệu cách viết hàm thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt
  1. 143 – Thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt-Feduvn
  2. 144 – Setup dữ liệu và project cơ bản trước khi code-Feduvn
 • Phần 41 – Các phím tắt trong controller và model
  1. 145 – Phím tắt dành cho controller-Feduvn
  2. 146 – Phím tắt dành cho model-Feduvn
 • Phần 42 – Insert, delete, update
  1. 147 – Sử dụng hàm Insert có sẵn trong phím tắt-Feduvn
  2. 148 – Sử dụng hàm Update có sẵn trong phím tắt-Feduvn
  3. 149 – Sử dụng hàm Delete có sẵn trong phím tắt-Feduvn
 • Phần 43 – Phân trang bằng phím tắt
  1. 150 – Phân trang sử dụng phím tắt – Xử lý dữ liệu-Feduvn
  2. 151 – Đẩy dữ liệu ra view-Feduvn
  3. 152 – Phân trang với hỗ trợ của phím tắt-Feduvn
  4. 153 – Hoàn thiện phần phân trang bằng phím tắt-Feduvn
 • Phần 44 – Xuất dữ liệu ra excel
  1. 154 – Phương pháp xuất dữ liệu ra excel – Phần cài đặt cơ bản-Feduvn
  2. 155 – Xuất dữ liệu dạng bảng-Feduvn
  3. 156 – Viết lệnh xuất dữ liệu ra excel-Feduvn
 • Phần 45 – Xử lý menu đa cấp
  1. 157 – Cách xử lý menu đa cấp
  2. 158 – Học hàm đệ qui qua ví dụ
  3. 159 – Tạo dữ liệu và viết controller thêm dữ liệu menu
  4. 160 – Viết hàm xử lý menu đa cấp
  5. 161 – Cách CSS menu đa cấp
 • Phần 46 – Xử lý đường dẫn thân thiện
  1. 162 – Tạo đường dẫn thân thiện với SEO
  2. 163 – Viết controller xử lý dữ liệu
  3. 164 – Tạo đường dẫn thân thiện
  4. 165 – Tuỳ biến đường dẫn thân thiện demo theo tinhte.vn
0 0 bỏ phiếu
Đánh giá bài viết

Thủ Thuật Windows

Nếu như trong quá trình bạn tải file Active về mà bị thông báo là "tệp chứa virus" và bị xóa thì hãy làm theo các bước sau trước khi tải về nhé:

Bước 1: Tắt Windows Defender (Win 10), bạn hãy làm theo các bước này để tắt Defender tạm thời nhé, sau khi Active xong, bạn có thể bật lại:
1. Mở ứng dụng Settings.
2. Trên cửa sổ Settings, bạn tìm và click chọn Update & security.
3. Tiếp theo click chọn Windows Defender.
4. Chuyển trạng thái tùy chọn Real-time protection sang OFF.

Bước 2: Ngoài ra, Nếu trong quá trình tải về mà bạn dùng trình duyệt Chrome hay Cốc Cốc thì sau khi file tải xong không được bấm "Hủy" mà bạn nên bấm tổ hợp phím “Ctrl + J” để vào phần quản trị download, tìm đến file mà bạn tải rồi click vào ô “Khôi phục tệp…” nhé.

Có một số trường hợp file Active tải về mặc định bị xóa, nếu gặp trường hợp này bạn cần chắc chắn rằng Windows Defender hay phần mềm diệt virus trên máy đã được tắt. Sau đó bạn bấm “Ctrl +J“, tại link tải active mà bạn vừa tải về đã bị xóa, bạn hãy click vào đó để trình duyệt tải lại một lần nữa và lần này là sẽ thành công.

BQT: VuTienBlog

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các ý kiến
Top
11
0
Bác có thắc mắc? Nhấn vào đây để bình luận!x
()
x